22 June 2018

Blog Projesi 8: Son Yazıları Getirme

Son Yazıları getirmek için gerekli metodu BlogDBContext içine yazalım:

public static List<Makale> SonYazilariGetir()
 {
 SqlConnection sqlcon = new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["WeblogCon"].ConnectionString);
 SqlCommand sqlcmd = new SqlCommand("select top(5) * from Makale order by MakaleEklenmeTarihi desc", sqlcon);
 List<Makale> makaleBaslik = new List<Makale>();
 sqlcon.Open();
 SqlDataReader sdr = sqlcmd.ExecuteReader();
 while (sdr.Read())
 {
 Makale m = new Makale();
 m.MakaleID = Convert.ToInt32(sdr[0]);
 m.MakaleBaslik = sdr[1].ToString();
 makaleBaslik.Add(m);
 }
 sqlcon.Close();
 return makaleBaslik;
 }

Site1.Master’de sidebar kısmında son yazıların tasarımını düzenleyelim:

<h2>Son Yazılar</h2><ul>
<asp:Repeater ID="rptSonYazilar" runat="server">
<ItemTemplate>
<li><a href='Yazi.aspx?yid=<%#Eval("MakaleID") %>'><%#Eval("MakaleBaslik") %></a></li>
</ItemTemplate>
</asp:Repeater></ul>

Sayfanın .cs kısmına yazalım:

rptSonYazilar.DataSource = BlogDBContext.SonYazilariGetir();
rptSonYazilar.DataBind();

Son yazıları sidebarda görüntülemiş olduk.