22 April 2018

Geçerlilik Sunucu Kontrolleri (Validatorlar)

Validatorlar kullanıcı bilgilerinin istenilen kriterlere uyup uymadığını denetlemek amacıyla kullanılan kontrollerdir. Örneğin, kullanıcının geçerli bir e-mail adresini girip girmediğini denetlemek için RegularExpressionValidator kullanılır.

RequiredFieldValidator: Bir kontrole bilgi girilmesini zorunlu kılar.

<asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator4" runat="server"
 ErrorMessage="FirstName Boş Geçilemez" ControlToValidate="txtFirstName"
 ForeColor="Red">*</asp:RequiredFieldValidator>

CompareValidator: Kullanıcının girdiği değer ile başka bir değeri karşılaştırmak için kullanılır.

<asp:CompareValidator ID="CompareValidator1" runat="server"
 ErrorMessage="Girdiğiniz Parolalar Uyuşmuyor"
 ControlToCompare="txtConfirmPassword" ControlToValidate="txtPassword"
 ForeColor="Red">*</asp:CompareValidator>

RangeValidator: Kullanıcının belirtilen aralıkta değerler girmesini sağlar.

<asp:RangeValidator ID="RangeValidator1" runat="server"
 ErrorMessage="Girdiğiniz Değer Hatalı" ControlToValidate="txtUserName"
 ForeColor="Red" MaximumValue="7" MinimumValue="3" Type="Integer">*</asp:RangeValidator>

RegularExpressionValidator: Bilginin belli bir biçimde girilmesi sağlar.

<asp:RegularExpressionValidator ID="RegularExpressionValidator1" runat="server"
 ErrorMessage="Girdiğiniz Email Geçersiz" ControlToValidate="txtEmail"
 ForeColor="Red"
 ValidationExpression="\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*">*</asp:RegularExpressionValidator>

CustomValidator: Web geliştiricinin istediği bir geçerlilik denetleme yöntemi belirlemesini sağlar. Örneğin, sadece tek sayıların veya çift sayıların girişine izin verme gibi.

ValidationSummary: Geçerliliği kontrollerinin gerçekleştirdiği geçerlilik işlemleri sonucunda oluşan hatalar ve hata mesajları gibi bilgileri tutar.

<asp:ValidationSummary ID="ValidationSummary2" runat="server" ForeColor="Red" />