22 June 2018

T-SQL – SELECT Komutu

SELECT Komutu verilere erişmek için en çok kullanılan bir komuttur. SELECT komutunun yazılım şekli:

SELECT kolon[lar], ... n
FROM tablo[lar]

Örnek:

SELECT * FROM PRODUCTS

Bu yazımla PRODUCTS tablosundaki tüm alanlar seçilmiş olur.

Örnek:

SELECT ProductName, UnitPrice FROM Products

Bu yazım ile de Products tablosundaki ProductName ve UnitPrice alanları seçilmiş olmaktadır.

Örnek:

SELECT FirstName + ' ' + LastName as [Ad Soyad]
FROM EMPLOYEES

EMPLOYEES tablosunda yer alan FirstName ve LastName alanlarını tek bir sütun gibi birleştirerek Ad Soyad olarak göstermeyi sağlayan SELECT ifadesidir.

Örnek:

select ProductName, UnitsInStock,
UnitPrice as [KDV Haric Fiyat], UnitPrice * 1.18 as [KDV Dahil Fiyat]
FROM Products

Products tablosunda yer alan ProductName ve UnitsInStock alanları seçilmiş, UnitPrice KDV Haric Fiyat olarak gösterilmiş, hesaplanıp KDV Dahil Fiyat alanı eklenmiştir.

WHERE Kullanımı yazılım şekli

SELECT kolon[lar] FROM tablo[lar]
WHERE [kosul]

Örnek:

SELECT * FROM rehber WHERE ad=’Ahmet’

ad alanındaki Ahmet ismindeki tüm kayıtların elde edilmesini sağlar.

Örnek:

SELECT * FROM rehber WHERE ad=’Ahmet’ ORDER BY ad ASC

Verilen koşullara göre sütundaki bilgileri artan (ASC) ya da azalan (DESC) sırada ekrana getirir. WHERE ile oluşturulan koşul ifadelerinde mantıksal operatörler de kullanılabilir (and, or,not).

Örnek:

SELECT top(5) ProductName
FROM Products

Üstten 5 kayıt alır