27 May 2018

SQL Tarih – Zaman Fonksiyonları

GETDATE () Fonksiyonu: Şu andaki tarihi ve saati gösterir.

Örnek:

select GETDATE()
 --Yazıp çalıştırdığımızda 2011-09-29 10:38:09.230 gibi sonuç görüntülenir.
 select GETDATE() as [NOW]
 select DAY(GETDATE()) as [Today]
 select MONTH(GETDATE()) as [Month]
 select YEAR(GETDATE()) as [Year]

DATEPART () Fonksiyonu: Bu fonksiyon tarihle ilgili sayısal bilgilerin alınması için kullanılır.

Örnekler:

SELECT DATEPART(dd, '01.04.1974')
 SELECT DATEPART(mm, '01.04.1974')
 SELECT DATEPART(yy, '01.04.1974')
 select DATEPART(day,getdate()) as [Today]
 select DATEPART(MONTH,GETDATE()) as [Month]
 select DATEPART(YEAR,'12.12.1999') as [Year]

DATEADD () Fonksiyonu: Bu fonksiyon verilen tarihe belirttiğimiz şekilde gün, ay, yıl ekler.

 

SELECT DATEADD(dd, 90, '02.10.2007')
 --90 gün ekler
select DATEADD(year,1,getdate()) as [Bir Yıl Sonrası]

 

DATEDIFF () Fonksiyonu: belirttiğimiz iki tarih arasındaki gün sayısını göstermektedir.

select DATEDIFF(DAY,GETDATE(),dateadd(day,2,getdate()))
 SELECT DATEDIFF(day, '04.04.1974', '02.10.2007')

Örnek soru:

Northwind veritabanı üzerinde 1997 yılına ait toplam ciroyu hesaplayınız.

select SUM(Quantity*UnitPrice*(1-Discount)) from Orders as o
 inner join [Order Details] as od
 on o.OrderID=od.OrderID
 where YEAR(o.OrderDate)=1997

Trackbacks

  1. […] notlarımda SQL Matematik Fonksiyonlar (veya Kümeleme Fonksiyonları) ve SQL Tarih-Zaman Fonksiyonları yeralıyor. Burada User Definedd Function (UDF) yani Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar’dan […]