22 June 2018

XML Dosyasından Veritabanına Kayıt İşlemi

Web.config dosyasına connectionstring yazalım:

<configuration>
 <connectionStrings>
  <add name="CdConn" connectionString="server=.;database=cdler;trusted_connection=true"/>
 </connectionStrings>
  <system.web>
    <compilation debug="true" targetFramework="4.0" />
  </system.web>

</configuration>

Uygulamamamızda bir adet xml dosyasından veritabanına kayıt işlemini yapacağız. Bunun için ayrı Entity-Facade classlarımızı oluşturalım.

CD.cs class’ı içeriği:

public class CD
  {
    public int CDID { get; set; }
    public string Title { get; set; }
    public string Artist { get; set; }
    public string Country { get; set; }
    public string Company { get; set; }
    public double Price { get; set; }
    public int Year { get; set; }
  }

Property’leri tanımladık. Şimdi DBContext.cs içerisine gereken metodları tanımlayalım:

SqlConnection sqlcon;
    public DBContext()
    {
      sqlcon = new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["CdConn"].ConnectionString);
    }

    public void UrunEkle(string path)
    {
      XmlDocument xdoc = new XmlDocument();
      xdoc.Load(path);
      XmlNodeList lists = xdoc.SelectNodes("catalog/cd");

      foreach (XmlNode node in lists)
      {
        CD c = new CD();
        c.Title = node.SelectSingleNode("title").InnerText;
        c.Artist = node.SelectSingleNode("artist").InnerText;
        c.Country = node.SelectSingleNode("country").InnerText;
        c.Company = node.SelectSingleNode("company").InnerText;
        c.Price = Convert.ToDouble(node.SelectSingleNode("price").InnerText);
        c.Year = Convert.ToInt32(node.SelectSingleNode("year").InnerText);

        SqlCommand sqlcmd = new SqlCommand("InsertCd", sqlcon);
        sqlcmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;

        sqlcmd.Parameters.AddWithValue("@title", c.Title);
        sqlcmd.Parameters.AddWithValue("@artist", c.Artist);
        sqlcmd.Parameters.AddWithValue("@country", c.Country);
        sqlcmd.Parameters.AddWithValue("@company", c.Company);
        sqlcmd.Parameters.AddWithValue("@price", c.Price);
        sqlcmd.Parameters.AddWithValue("@year", c.Year);

        sqlcon.Open();
        sqlcmd.ExecuteNonQuery();
        sqlcon.Close();
      }

    }

    /// <summary>
    /// Parametre olarak CD objesi alıp veritabanına kaydeder
    /// </summary>
    /// <param name="c">CD tipinde bir parametre giriniz</param>
    public void UrunEkle(CD c)
    {

      SqlCommand sqlcmd = new SqlCommand("InsertCd", sqlcon);
      sqlcmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;

      sqlcmd.Parameters.AddWithValue("@title", c.Title);
      sqlcmd.Parameters.AddWithValue("@artist", c.Artist);
      sqlcmd.Parameters.AddWithValue("@country", c.Country);
      sqlcmd.Parameters.AddWithValue("@company", c.Company);
      sqlcmd.Parameters.AddWithValue("@price", c.Price);
      sqlcmd.Parameters.AddWithValue("@year", c.Year);

      sqlcon.Open();
      sqlcmd.ExecuteNonQuery();
      sqlcon.Close();
    }

Webform1.aspx.cs kısmında 2 şekilde veri kayıt işlemini gerçekleştirebiliriz.

Birinci yöntem:

DBContext db = new DBContext();
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //1. yöntem
      db.UrunEkle(Server.MapPath(@"XmlData\CdCollection.xml"));

    }

İkinci yöntem:

void XmltoCd()
    {
      DataSet ds = new DataSet();
      ds.ReadXml(Server.MapPath(@"XmlData\CdCollection.xml"));
      foreach (DataRow row in ds.Tables[0].Rows)
      {
        CD c = new CD();
        c.Title = row[0].ToString();
        c.Artist = row[1].ToString();
        c.Country = row[2].ToString();
        c.Company = row[3].ToString();
        c.Price = Convert.ToDouble(row[4].ToString());
        c.Year = Convert.ToInt32(row[5].ToString());

        db.UrunEkle(c);
      }
    }


    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {

      //2. yöntem
      XmltoCd();
    }